dealsdallas/austin/houston: $20 of asian/indian…

4